Trước Chiến tranh Thế giới thứ nhất ở Việt Nam có những giai cấp nào?

Trước Chiến tranh Thế giới thứ nhất ở Việt Nam có những giai cấp là:

– Địa chủ phong kiến
– Nông dân
– Công nhân

Giai cấp tư sản ra đời mấy năm sau Chiến tranh thế giới thứ 1, giai cấp tiểu tư sản ra đời sau năm 1917. Địa chủ phong kiến và nông dân là 2 giai cấp đã có từ lâu ( ngoài ra công cuộc khai thác lần 1 đã làm nảy sinh ra: giai cấp công nhân, tầng lớp tư sản và tiểu tư sản).

Trước Chiến tranh thế giới thứ nhất, bên cạnh hai giai cấp cũ thì đã hình thành giai cấp mới là: công nhân và tầng lớp mới: tư sản và tiểu tư sản.

Đến sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, tư sản và tiểu tư sản mới phát triển thành giai cấp.

trước chiến tranh thế giới thứ nhất việt nam có những giai cấp nào

Xem thêm: Ảnh hưởng của Chiến tranh Thế giới thứ nhất đến Việt Nam

Array

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *