Tổng hợp tên các nước trên thế giới bằng tiếng Anh

Tên các quốc gia trên thế giới bằng tiếng Anh

Afghanistan Áp ga ni xtan
Albania An ba ni
Algeria An giê ri
Andorra An đô ra
Angola An gô la
Antigua and Barbuda An ti gu a và Bác bu đa
Argentina Ác hen ti na
Armenia Ác mê ni a
Australia Úc
Austria Áo
Azerbaijan A déc bai dan
Bahamas Ba ha mát
Bahrain Ba ranh
Bangladesh Băng la đét
Barbados Bác ba đốt
Belarus Bê la rút
Belgium Bỉ
Belize Bê li dê
Benin Bê nanh
Bhutan Bu tan
Bolivia Bô li vi a
Bosnia and Herzegovina Bốt xni a
Botswana Bốt xoa na
Brazil Bra xin
Brunei Bru nây
Bulgaria Bun ga ri
Burkina Faso Bơ ki na pha sô
Burundi Bu run đi
Côte d’Ivoire Bờ Biển Ngà
Cabo Verde Cáp ve
Cambodia Cam pu chia
Cameroon Ca mơ run
Canada Ca na đa
Central African Republic Cộng Hòa Trung Phi
Chad Sát
Chile Chi lê
China Trung Quốc
Colombia Cô lôm bi a
Comoros Cô mo
Congo Công gô
Costa Rica Cô xta Ri ca
Croatia Cro a ti a
Cuba Cu ba
Cyprus Síp
Czech Republic Cộng hòa Séc
Democratic Republic of the Congo CHDC Công gô
Denmark Đan Mạch
Djibouti Gi bu ti
Dominica Đô mi ni ca
Dominican Republic Cộng hòa Đô mi ni ca
Ecuador Ê cu a đo
Egypt Ai Cập
El Salvador En San va đo
Equatorial Guinea Ghi nê Xích đạo
Eritrea Ê ri tơ ri a
Estonia Ét tô ni a
Eswatini Ê xoa ti ni
Ethiopia Ê ti ô pi a
Fiji Phi gi
Finland Phần Lan
France Pháp
Gabon Gha bông
Gambia Gam bi a
Georgia Gru di a
Germany Đức
Ghana Gha na
Greece Hy Lạp
Grenada Grê na đa
Guatemala Goa tê ma la
Guinea Ghi nê
Guinea-Bissau Ghi nê Bít xao
Guyana Gai a na
Haiti Ha i ti
Holy See Hô ly Si
Honduras Hon đu rát
Hungary Hung ga ri
Iceland Ai xơ len
India Ấn Độ
Indonesia In đô nê si a
Iran I ran
Iraq I rắc
Ireland Ai len
Israel I xra en
Italy Ý
Jamaica Gia mai ca
Japan Nhật
Jordan Gioóc đan
Kazakhstan Ca dắc xtan
Kenya Kê ni a
Kiribati Ki ri ba ti
Kuwait Cu oét
Kyrgyzstan Cư rơ gư xtan
Laos Lào
Latvia Lát vi a
Lebanon Li băng
Lesotho Lê sô thô
Liberia Li bê ri a
Libya Li bi a
Liechtenstein Lích ten xten
Lithuania Lít thu a ni a
Luxembourg Lúc xem bua
Madagascar Ma đa gát xca
Malawi Ma la uy
Malaysia Ma lay xi a
Maldives Man đi vơ
Mali Ma li
Malta Man ta
Marshall Islands Quần đảo Mác san
Mauritania Mô ri ta ni
Mauritius Mô ri xơ
Mexico Mê xi cô
Micronesia Mi crô nê si a
Moldova Môn đô va
Monaco Mô na cô
Mongolia Mông cổ
Montenegro Môn tê nê grô
Morocco Ma rốc
Mozambique Mô dăm bích
Myanmar Mi an ma
Namibia Na mi bi a
Nauru Na u ru
Nepal Nê pan
Netherlands Hà Lan
New Zealand Niu Di lân
Nicaragua Ni ca ra goa
Niger Ni giê
Nigeria Ni giê ri a
North Korea CHDCND Triều Tiên
North Macedonia Bắc Ma xê đô ni a
Norway Na Uy
Oman Ô man
Pakistan Pa kít xtan
Palau Pa lau
Palestine State Pa lét xtin
Panama Pa na ma
Papua New Guinea Pa pua Niu Ghi nê
Paraguay Pa ra quay
Peru Pê ru
Philippines Phi líp pin
Poland Ba Lan
Portugal Bồ Đào Nha
Qatar Ca ta
Romania Ru ma ni
Russia Nga
Rwanda Ru an đa
Saint Kitts and Nevis Sanh Kít và Nê vít
Saint Lucia Sanh Lu xia
Saint Vincent and the Grenadines Sanh Vin xen và Grê na đin
Samoa Sa moa
San Marino San Ma ri no
Sao Tome and Principe Sao Tô mê và Pơ rin xi pê
Saudi Arabia Ả Rập Xê Út
Senegal Xê nê gan
Serbia Séc bi a
Seychelles Sây xen
Sierra Leone Xi ê ra Lê ông
Singapore Xin ga po
Slovakia Xlô va ki a
Slovenia Xlô vê ni a
Solomon Islands Quần đảo Xô lô mông
Somalia Xô ma li
South Africa Nam Phi
South Korea Hàn Quốc
South Sudan Nam Xu đăng
Spain Tây Ban Nha
Sri Lanka Xri Lan ca
Sudan Xu đăng
Suriname Xu ri nam
Sweden Thụy Điển
Switzerland Thụy Sĩ
Syria Xi ri a
Tajikistan Ta gi ki xtan
Tanzania Tan da ni a
Thailand Thái Lan
Timor-Leste Đông Ti mo
Togo Tô gô
Tonga Tôn ga
Trinidad and Tobago Tri ni đát và Tô ba gô
Tunisia Tuy ni si a
Turkey Thổ Nhĩ Kỳ
Turkmenistan Tuốc mê ni xtan
Tuvalu Tu va lu
Uganda U gan đa
Ukraine U crai na
United Arab Emirates Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất
United Kingdom Vương quốc Anh
United States of America Hoa Kỳ
Uruguay U ru quay
Uzbekistan U dơ bê ki xtan
Vanuatu Va nu a tu
Venezuela Vê nê xu ê la
Vietnam Việt Nam
Yemen Y ê men
Zambia Dăm bi a
Zimbabwe Dim ba bu ê

tổng hợp tên các nước trên thế giới bằng tiếng anh

Nước nào đông dân nhất thế giới?

Array

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *