Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em năm 1990 đã nêu rõ thực trạng cuộc sống của trẻ em trên thế giới hiện nay, tầm quan trọng của vấn đề chăm sóc, bảo vệ trẻ em và sự quan tâm sâu săc của cộng đồng quốc tế đối với vấn đề bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

tuyên bố thế giới về sự sống còn quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

Văn bản Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em in trong Ngữ văn 9, tập một là một phần trích từ Điều 1 đến Điều 17 của văn bản trên, chia làm 4 phần:

Phần 1: (Điều 1 và 2) khẳng định quyền được sống, quyền được phát triển của trẻ em, kêu gọi khẩn thiết cả nhân loại hãy quan tâm và hành động đê bảo đảm tất cả những quyền lợi này cho trẻ em.

Phần 2: (Điều 3-7) nêu lên những thách thức trong việc bảo đảm các quyền lợi của trẻ em. Đó là thực trạng cuộc sống đói nghèo, cực khổ trên nhiêu mặt của trẻ em, tình trạng trẻ em bị rơi vào những hiểm hoạ khôn lường, tình trạng trẻ em không được chăm sóc, bảo vệ…

Phần 3: (Điều 8-9) chỉ ra những cơ hội, những điều kiện thuận lợi cơ bản giúp cho các quyền của trẻ em được thực hiện tốt. Đó là sự liên kết, nhất trí của cộng đồng quốc tế trong vấn đề chăm sóc và bảo vệ trẻ em; là sự hợp tác và đoàn kết quốc tế trong nhiều lĩnh vực tạo điều kiện thuận lợi cho việc đảm bảo các quyền và phúc lợi cho trẻ em.

Phần 4: (Điều 10 – 17) nêu lên một cách cụ thể, toàn diện nhiệm vụ cấp thiết của cộng đồng quốc tế và từng quốc gia trong việc bảo vệ các quyền của trẻ em. Đó là tăng cường sức khoẻ và chế độ dinh dưỡng cho trẻ em, trẻ em tàn tật hoặc có hoàn cảnh sống đặc biệt khó khăn phải được quan tâm đặc biệt; trẻ em phải được học hết bậc giáo dục cơ sở; đảm bảo quyền bình đẳng giữa trẻ nam và trẻ nữ; khuyến khích trẻ em tham gia các hoạt động văn hoá, xã hội…

Xem thêm: Dân cư trên thế giới thường sinh sống chủ yếu ở những khu vực nào? Tại sao?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *